Huurvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van zowel alle aanbiedingen en/of offertes tot het aangaan van overeenkomsten, welke voor verhuurder in beginsel de verplichting tot verhuur van een kampeerauto met zich meebrengen, acceptaties ervan  evenals van de aldus tot stand gekomen overeenkomsten.

Artikel 2: Aanbiedingen, huurprijs en waarborgsom, huurtermijn, annulering door huurder

 1. Alle aanbiedingen door verhuurder zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 2. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de overeengekomen huurprijs, waarborgsom ad. € 1.000,00 de huurovereenkomst met betrekking tot de kampeerauto en deze algemene huurvoorwaarden.
  Per dag 300 km vrij (2.100 per week) en bij 3 weken aan 1 gesloten km vrij.
  Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de overeengekomen prijs per extra gereden kilometer ad. € 0,25 welke dient te worden voldaan bij het inleveren van de kampeerauto.
 3. Bij het in gebreke blijven van de huurder in de nakoming van zijn verplichtingen, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen.
 4. In dat geval heeft verhuurder in ieder geval recht op de overeengekomen huurprijs, naast vergoeding van kosten en schades die verhuurder ondervindt ten gevolge van het in gebreke zijn van huurder.
 5. Als u de huur wilt annuleren dan dient u dit per mail te doen. We brengen dan de volgende huurprijs in rekening:
  – tot 3 maanden voor aanvang huur 20% van de huursom
  – tot 6 weken voor aanvang van de huur 50% van de huursom
  – tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode 90% van de huursom
  – tot 1 week voor aanvang van de huurperiode 100% van de huursom
 6. Peel en Maas Camperverhuur is niet verantwoordelijk voor reisadviezen buiten Nederland. Zijn er landsgrenzen gesloten, of is er een negatief reisadvies in het land waar je geplande camperreis naartoe zou gaan, dan is dit voor ons geen reden voor annulering en/of kostenteruggave. Geldt er een negatief reisadvies binnen Nederland, of zijn sanitaire voorzieningen op campings gesloten dan zullen we de geplande huurperiode kosteloos verschuiven naar een andere mogelijke periode. In dit geval, bij volledige annulering vervalt het aanbetalingbedrag.
 7. De huurperiode voor het huren van een camper is minimaal 1 week.

 

Artikel 3. Betaling en boeking

 1. Definitieve boeking vindt plaats wanneer de boeking door ons schriftelijk bevestigd is door middel van het huurcontract en hierna binnen 1 week een aanbetaling van 25% van de totale huursom door ons ontvangen is op rekening NL12RBRB8836049141 t.n.v. Peel en Maas Camperverhuur te Helden. Uiterlijk 4 weken voor het afhalen van de camper dient de restant huursom (75%) verhoogd met de waarborgborgsom ad. € 1.000,00 door ons te zijn ontvangen. Door het voldoen van de aanbetaling (25% van de totale huursom) verklaart de huurder bekend te zijn en akkoord te gaan met onze algemene huurvoorwaarden.


Artikel 4. Ingebruikneming van het gehuurde

 1. Indien door welke oorzaak dan ook verhuurder niet in staat zal zijn het gehuurde aan huurder ter beschikking te stellen, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van lid 1 van dit artikel zal verhuurder de reeds door huurder gedane betalingen ten aanzien van huurprijs en waarborgsom onmiddellijk restitueren.
 3. Verhuurder draagt er zorg voor dat op de overeengekomen vertrekdatum de kampeerauto is gecontroleerd en dat de brandstoftank, schoonwatertank en gasfles gevuld zijn.
 4. Voor vertrek inspecteert de huurder de kampeerauto alsmede de daartoe behorende inventaris. Indien op de huurovereenkomst geen aantekening wordt gemaakt heeft  huurder het gehuurde compleet, in goede en gereinigde staat ontvangen.
 5. Het voertuig mag uitsluitend worden bestuurd door de in de huurovereenkomst genoemde bestuurders die reeds 3 jaar beschikken over een geldig rijbewijs B en tenminste 25 jaar zijn.
 6. Landen mogen bezocht worden zoals omschreven staat op de groene kaart, uitgezonderd de landen met een op moment van vertrek c.q. tijdens de reis negatief reisadvies.


Artikel 5. Gebruik en onderhoud tijdens de huurperiode

 1. Huurder zal het gehuurde gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen. Huurder zal de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag opvolgen.
 2. Het is huurder uitdrukkelijk verboden het gehuurde te gebruiken of te doen gebruiken voor deelneming aan of training voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally’s etc. of voor smokkeldoeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, het geven van rijles, het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van andere personen e.d., dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor schade aan het gehuurde kan ontstaan of de belangen van de verhuurder kunnen worden geschaad.
 3. Huurder verbindt zich het gehuurde niet verder te verhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over het gehuurde te beschikken in strijd met de belangen van verhuurder.
 4. Huurder verbindt zich het gehuurde te gebruiken en te onderhouden in overeenstemming met de richtlijnen, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructieboekje alsmede volgens de aanwijzingen zoals die hem door verhuurder worden gegeven. Met name zal hij de bandenspanning, het olie- en koelvloeistofpeil controleren en zo nodig op peil brengen
 5. Roken is niet in de camper toegestaan. Mocht er toch in de camper zijn gerookt  dan verbeurt de huurder zijn volledige waarborgsom.
 6. Het meenemen van huisdieren in de camper is niet toegestaan.
 7. Het is verboden de camper voor sportactiviteiten, wintersport- en festivaldoeleinden te gebruiken.
 8. De camper mag uitsluitend gebruikt worden voor vakantiedoeleinden (wintersport verboden zie hierboven).
 9. Het is niet mogelijk om bij ons uw camper in te pakken om daarna direct te vertrekken voor uw vakantie en bij thuis komst weer bij ons uit te pakken. Wij willen de camper graag schoongemaakt terug, dit is vaak niet mogelijk als u rechtstreeks van uw vakantie terug komt en de camper weer bij ons moet inleveren.

Artikel 6. Kosten tijdens de huurperiode

 1. Alle kosten voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde (tolkosten, brandstof, AdBlue, olie, banden, ruitschades etc.) tijdens de huurperiode zijn voor rekening van huurder, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.


Artikel 7. Reparaties gedurende de huurperiode

 1. Indien huurder tijdens de huurperiode constateert dat het gehuurde niet naar behoren functioneert, neemt hij onverwijld contact op met verhuurder. Huurder zal de door verhuurder gegeven aanwijzingen direct uitvoeren of laten uitvoeren.
 2. Alle reparaties aan de kampeerauto dienen te geschieden door dealers welke het merk van de kampeerauto voeren en bij gebreke daarvan, doch slechts na uitdrukkelijk toestemming van verhuurder, bij een erkend garagebedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijk gedeelte van de kampeerauto mogen slechts worden uitgevoerd door ter zake vakkundige personen, hetgeen dient te blijken uit door huurder te overleggen nota’s.
 3. Noodzakelijke reparaties aan het gehuurde, welke een bedrag van € 125,00 of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van verhuurder worden uitgevoerd, zulks echter met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
 4. Noodzakelijke reparaties aan het gehuurde, welke een bedrag van € 125,00 of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta wel te boven gaan, mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van verhuurder
 5. De gemaakte reparatiekosten, genoemd in lid 3 en 4 van dit artikel voor zover voldaan door huurder, zullen door verhuurder aan huurder worden vergoed onder overlegging van nota’s en kwitanties en na inlevering van de vervangen onderdelen.
  Vergoeding vindt enkel dan plaats indien huurder aantoont dat hem ter zake van de noodzaak van de reparaties geen opzet, grove schuld of nalatigheid kan worden verweten.


Artikel 8. Ongevallen of beschadigingen tijdens huurperiode

 1. Voor ongevallen, beschadigingen of diefstal waarbij het gehuurde (en/of inventaris) betrokken is geldt voor huurder een eigen risico van € 1000.- per gebeurtenis.
 2. Huurder zal, na een ongeval, diefstal, waarbij het gehuurde betrokken is, dan wel bij een beschadiging van het gehuurde, verhuurder daarvan onverwijld doch uiterlijk binnen 4 uren na het ongeval c.q. de beschadiging in kennis stellen.
 3. Huurder zal alle aanwijzingen van verhuurder onverwijld en goed uitvoeren.
 4. Huurder verplicht zich in ieder geval van het voorval door de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces verbaal te doen opmaken en verhuurder een kopie ter hand te stellen, zulke uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst. Voorts noteert huurder zelf de toedracht van het gebeurde, het merk en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van de bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen.
 5. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese Aanrijdingsformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onverwijld doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van verhuurder.
 6. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van enige aansprakelijkheid van verhuurder en/of het gehuurde ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.
 7. Indien de verhuurder als gevolg van een ongeval of schade veroorzaakt de huurder een hogere verzekeringspremie betaalt in de komende jaren, zal de huurder aansprakelijk gesteld worden voor de totale verhoging in de 3 jaren na het ongeval tot een maximum van het eigen risico.
   

Artikel 9. Beslaglegging/vermissing van de kampeerauto

 1. Huurder verbindt zich verhuurder onverwijld doch in ieder geval binnen 4 uren na het gebeurde, kennis te geven van eventuele beslaglegging op het gehuurde, van het feit dat het gehuurde geheel of gedeeltelijk uit de macht van huurder is geraakt, van het feit dat derden ten aanzien van het gehuurde rechten doen gelden of van enige ander omstandigheid, die de belangen van verhuurder kan schaden.
  In alle gevallen doet huurder terstond aangifte bij de plaatselijke autoriteiten en verzoekt tot het opmaken van een proces-verbaal, waarvan eveneens terstond een kopie aan verhuurder ter beschikking dient te worden gesteld.
 2. Huurder stelt verhuurder onverwijld in kennis van de gebeurtenissen zoals hierboven vermeld en zal de instructies door of vanwege verhuurder onmiddellijk en nauwkeurig uitvoeren.


Artikel 10. Verlenging van de huurovereenkomst

 1. Verlenging van de huurovereenkomst is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van verhuurder.


Artikel 11. Einde van de huurovereenkomst

 1. Huurder verbindt zich het gehuurde op de overeengekomen tijdstop bij verhuurder in te leveren, en wel in complete lege en goede gereinigde staat, met volle brandstoftank. Indien bij de inspectie en naar het oordeel van verhuurder blijkt dat het gehuurde zich niet bevindt in goede en gereinigde staat, is huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd:
  – vuilwatertank niet geledigd € 30,00
  – toilettank niet geledigd en/of schoon € 90,00
  – binnen woon/slaapruimte niet gereinigd € 70,00
  – toiletruimte binnen niet gereinigd € 30,00
  – gascomfort/spoelbak niet gereinigd € 15,00
  – koelkast niet gereinigd € 20,00
  – bekleding niet gereinigd € 70,00
  – camper reinigen met ozon filter na huisdier € 75,00
  – roken in de kampeerauto € 500,00
  – brandstoftank niet vol brandstofkosten + € 50,00

  Bovengenoemde kosten zijn excl. BTW.
  Verschuldigde bedragen zullen verrekend worden met de reeds betaalde waarborgsom ad. € 1.000,00. Indien blijkt dat de reeds betaalde waarborgsom niet toereikend is voor de verrekening van de gemaakte kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades aan inventaris tijdens de huurperiode, zal de huurder hiervan een factuur ontvangen als naheffing en het resterende bedrag aan de verhuurder binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

 1. Verkeersboete(s) en tolheffing(en) die na terugbetaling van de (restant) waarborgsom aan de huurder door verhuurder worden ontvangen, worden doorbelast aan de verhuurder. Verkeersboete(s) en tolheffing(n) in valuta anders dan Euro’ s worden doorbelast tegen de dagkoers van de betreffende valuta die van toepassing is op de dag van postbezorging van de betreffende verkeersboete(s) en tolheffing(en). Op de doorbelasting van verkeersboete(s) en tolheffing(en) wordt € 25,00 in rekening gebracht.
 2. Indien bij de inspectie is gebleken dat er schade aan het gehuurde is ontstaan, dan wel het gehuurde geheel of gedeeltelijk wordt vermist, is huurder aansprakelijk voor alle kosten en schade die niet door de door verhuurder afgesloten allrisk verzekering worden gedekt.
 3. Indien bij de eind inspectie na het wassen van de buitenzijde en nareinigen van de binnenzijde is gebleken dat er schade aan het gehuurde is ontstaan, dan wel het gehuurde geheel of gedeeltelijk wordt vermist, is huurder aansprakelijk voor alle kosten en schade die niet door de door verhuurder afgesloten All-Risk verzekering worden gedekt.
 4. Indien bij de inspectie niets is gebleken van enige schade aan of vernieling van het gehuurde, verplicht verhuurder zich binnen 14 dagen na het einde van de huurovereenkomst de door huurder gestorte waarborgsom aan huurder te restitueren tenzij verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst nog een vordering op huurder heeft. In dat geval heeft verhuurder het recht het bedrag van zijn vordering te verrekenen met het bedrag van de waarborgsom.
 5. Indien het gehuurde niet binnen de overeengekomen termijn bij verhuurder is ingeleverd eindigt de huurovereenkomst op het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip, terwijl de bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden van kracht blijven. In dat geval is huurder aan verhuurder per uur € 50,00 verschuldigd, bij overschrijding van de inlevertijd met meer dan drie uren is huurder per dag een dubbele dagprijs verschuldigd; onverminderd het recht van verhuurder tot vergoeding van alle kosten en schaden die verhuurder ten gevolge van de handelwijze van huurder ondervindt.
 6. Indien huurder de camper voor het einde van de huurovereenkomst inlevert, heeft hij geen recht op restitutie van de niet genoten periode.

Artikel 12. Aansprakelijkheid verhuurder

De verhuurder is niet aansprakelijk voor alle kosten en schades van inzittenden van het gehuurde of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van het gehuurde, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van verhuurder. In welk geval de aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Verhuurder zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten en schade voortvloeiende uit navolgende omstandigheden:

 1. Overtreding door huurder van de wegen verkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland.
 2. Door huurder en/of inzittenden van het gehuurde gepleegde overtredingen en strafbare feiten
 3. Beëindiging van de huurovereenkomst door verhuurder op basis van artikel 4 van deze voorwaarden.
 4. Reparatie en onderhoud van het gehuurde dan wel overige omstandigheden waardoor huurder tijdens de huurperiode geen gebruik kan maken van het gehuurde. Huurder vrijwaart verhuurder onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake. Indien verhuurder ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schades wordt aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgave van verhuurder die kosten en schade alsmede gevolgkosten onverwijld aan verhuurder voldoen.


Artikel 13. Aansprakelijkheid huurder

 1. In alle gevallen dat huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor verhuurder reeds ontstane kosten en nog te ontstane kosten en schades. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schades aan of in verband staande met het gehuurde, indien en voor zover deze kosten en schades niet worden vergoed door de verzekeraar van het gehuurde of derden.
 2. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door huurder en/of inzittenden niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. In dat geval heeft huurder geen recht op restitutie van de gehele door hem voldane huurprijs of gedeelte daarvan.
 3. Huurder zal, zonder enig reserve de door verhuurder geleden en te lijden kosten en schades op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk 14 dagen nadat verhuurder deze kosten en schades bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan verhuurder recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente
 4. Ten laste van huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of nodig mocht achten. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.


Artikel 15. Tekortkoming

 1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Er bestaat geen aanspraak op vergoeding van eventuele schade aan de huurder.
 2. Bij ontbinding, respectievelijk gedeeltelijke ontbinding, wegens een tekortkoming van de verhuurder, restitueert hij de eventuele betaalde huur- en borgsom geheel respectievelijk gedeeltelijk aan de huurder. Betreft de tekortkoming het niet leveren van een camper, dan behoudt de verhuurder zich het recht voor een alternatieve camper te leveren. In dit geval kunnen het type en de kleur afwijken van de gereserveerder camper.


Artikel 14. Verzekering en SOS pechhulp

 1. De camper is verzekerd tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid, brand, diefstal en casco schade met de daarvoor geldende voorwaarden.
 2. Er is een verzekering afgesloten die wegenwachthulp in het buitenland dekt. Ook eventuele repatriëring van de camper behoort tot deze dekking.

Peel en Maas Camperverhuur adviseert dat huurders zelf een reisverzekering afsluiten.

Artikel 15. Informatie op de website, reclamemateriaal en social media

Er kunnen fouten en/of onvolledige gegevens vermeld staan op de website, reclamemateriaal en social media van de verhuurder. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend en de verhuurder is niet aansprakelijk voor deze fouten/onvolledige gegevens.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het Nederlandse recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en de huurovereenkomst.
 2. Het arrondissement Limburg is exclusief bevoegd om een geschil dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden en/of de huurovereenkomst in behandeling te nemen.


Artikel 17. Slotbepaling

In geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.